Η Συνεργασία

Asociacija MINTIES BITES 🇱🇹

Η ένωση MINTIES BITĖS είναι μια οργάνωση νέων που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους νέους στην πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και στην ένταξη στην αγορά εργασίας. Ο κύριος στόχος της Ένωσης είναι να υποστηρίξει τους νέους να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και ο δεύτερος στόχος είναι να βελτιώσει την απασχολησιμότητά τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την επίτευξη των στόχων της, η Ένωση προωθεί, προετοιμάζει, δημιουργεί, αναπτύσσει, αξιολογεί διάφορα εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, προγράμματα βελτίωσης προσόντων, προγράμματα μη τυπικής κατάρτισης, μεθοδολογικό υλικό, έργα, δίκτυα κοινωνικής συνεργασίας για επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές ομάδες και άτομα. Η Ένωση δημιουργεί, ενθαρρύνει καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα: κοινωνική ένταξη, επαγγελματικός προσανατολισμός, επαγγελματική αποκατάσταση και απασχολησιμότητα, ισότητα των φύλων κ.λπ.

Asociación Valencia Inno Hub 🇪🇸

Το Valencia INNO HUB είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση, εγγεγραμμένη στο εθνικό μητρώο ενώσεων. Το Valencia INNO HUB δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει κοντά το ταλέντο και την τεχνολογία, και για τον σκοπό αυτό στοχεύουμε στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω όλων εκείνων των δράσεων που ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος τεχνολογίας και παραγωγής γνώσης που ευνοεί την προώθηση της δημιουργίας εταιρειών που βασίζονται στην τεχνολογία. Στο Valencia INNO HUB πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας που παράγει προστιθέμενη αξία, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι εταιρείες μας να μπορούν να ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές με μεταβλητές εκτός από την τιμή. Η διεθνής συνεργασία είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της συνεχούς ανάπτυξης χάρη στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών, επιτυχημένης μάθησης και επιχειρηματικών μοντέλων ή κατάρτισης μεταξύ νέων, ενηλίκων και επιχειρηματιών. Η ένωση συνεργάζεται με πολλούς εταίρους από όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη διεθνών και τοπικών σχεδίων με διεθνή χαρακτήρα. Το Valencia INNO HUB λαμβάνει επίσης υποστήριξη από τοπικούς οργανισμούς, τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το δίκτυο συνεργατών που έχουμε δημιουργήσει με την πάροδο των ετών. Χάρη στην ομάδα μας από συμβούλους, μέντορες, εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και σε άλλους τομείς των επιχειρήσεων, συνεχίζουμε να το αναπτύσσουμε και πιστεύουμε ακράδαντα στη συμβολή του στους εταίρους μας.

MUNDUS 🇧🇬

Η Association Mundus Bulgaria είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2017 στη Βουλγαρία. Έχουμε εμπειρία στον τομέα της νεολαίας και των ενηλίκων, εστιάζοντας σε δράσεις γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τη βιωσιμότητα. Κύρια αποστολή μας είναι η προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και των επιτευγμάτων της, καθώς και η στόχευση σε κοινότητες που είναι επιρρεπείς στον κοινωνικό αποκλεισμό. Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των διεθνών συνεργατικών έργων σύμπραξης, ενώ παράλληλα ηγούμαστε μιας εθνικής κοινοπραξίας ΕΕΚ. Μέσω διεθνών έργων και εκπαιδεύσεων στοχεύουμε στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, στη διευκόλυνση της μετάβασης των Νέων στην αγορά εργασίας και στην υποστήριξη της δια βίου μάθησης των ενηλίκων.

Innovation Hive 🇬🇷

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Institut pro regionální rozvoj 🇨🇿

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2010 από μια πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων για την προώθηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών, της διεθνούς συνεργασίας και της εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος του Ινστιτούτου είναι να φέρει σε επαφή τμήματα δημόσιων, μη κερδοσκοπικών, ακαδημαϊκών και ιδιωτικών ιδρυμάτων για τις ανάγκες συγκεκριμένων έργων κυρίως στους τομείς του περιβάλλοντος και της οικολογίας, της αστικής ανάπτυξης, του τουρισμού, των ανθρώπινων πόρων, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που παρέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών και αναλυτικών υπηρεσιών στους τομείς με τους οποίους ασχολούνται οι επιμέρους εμπειρογνώμονες. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν ιδίως την εκπαίδευση, την καινοτομία, το περιβάλλον, την εργασία των νέων, τις μεταφορές, την υγεία, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική.

Jobalito RECTECH LTD 🇨🇾

Η Jobalito είναι μια νέα καινοτόμος ιδιωτική εταιρεία που δημιουργήθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών με πολυετή εμπειρία στους τομείς των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων, του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας και της έρευνας. Η εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Κύπρο, έχει ως στόχο να προσφέρει μια καινοτόμο φιλοσοφία απασχόλησης, διαχείρισης και επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, προωθώντας τις διασυνδέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων σε διάφορα επίπεδα της αγοράς και προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτυχθούν και να διαπρέψουν. Η Jobalito φιλοδοξεί να γίνει ένας πρότυπος οργανισμός ως κοινωνικός καινοτόμος και πάροχος λύσεων για το μέλλον, δραστηριοποιούμενη στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της διάδοσης, καθώς και της επαγγελματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της απασχολησιμότητας.

Connect Your City 🇧🇪

Η Connect Brussels είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο στις 19 Ιουλίου 2019. Αποστολή του οργανισμού είναι να συνδέει και να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή ζωή των πολιτών μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, ακτιβισμού και εθελοντισμού. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό πολιτικό διάλογο, να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω δραστηριοτήτων και να ενισχύσει μια ευρωπαϊκή κουλτούρα των νέων που σέβεται την ποικιλομορφία, τον κοινωνικό πλουραλισμό και την αλληλεγγύη. Το όραμα που φιλοδοξεί είναι να γίνει ο κύριος κόμβος σύνδεσης για την Ευρωπαϊκή Νεολαία και τα Κέντρα Νεολαίας στην Ευρώπη, δρώντας στην καρδιά της ίδιας της Ευρώπης. Ενοποιώντας τους νέους σε όλη την Ευρώπη, το Connect Brussels επιθυμεί μια ενωμένη Ευρώπη, προωθώντας το σεβασμό και τα ίσα δικαιώματα για κάθε πολιτισμό και έθνος χωρίς στερεότυπα.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive