Проектът

Описание на проекта

Проектът EMPLOY ME има за цел да разработи нова иновативна система за обучение, която да даде възможност на безработните млади мигранти от второ поколение да развият, подобрят и усъвършенстват уменията и компетенциите си за заетост и по този начин да повишат конкурентоспособността си на пазара на труда. В крайна сметка това ще доведе до успешна интеграция на младите мигранти от второ поколение в местните общества, създавайки актив за местната общност и икономика. 

Акцентирайки върху въпроса за засилване на пригодността за заетост, данните, предоставени в рамките на публикацията на ЕВРОСТАТ “Migrant integration, 2017 edition”, показват, че въпреки високото ниво на образование, мигрантите се характеризират с по-високи нива на безработица и свръхквалификация в сравнение с тези на родените в страната жители. Според същата публикация се отчита, че специфичните за миграцията пречки пред работата, като например езикови и комуникационни предизвикателства, непризнаване на чуждестранните пълномощия и опит, както и дискриминация на социална и религиозна основа, може да са допринесли за тази ситуация.

Ето защо Европейският съюз трябва да намери ефективни решения, за да гарантира успешното интегриране на младите мигранти от 2-ро поколение в приемащите общества и по-конкретно в сферата на заетостта, което е ключът към оптимизиране на възможностите, които създава законната миграция, и към извличане на максимална полза от приносите, които миграцията може да донесе за развитието на ЕС.

Въздействие

EMPLOY ME има за цел да заздрави европейската програма за насърчаване на социалното приобщаване на мигрантите чрез дейности, които спомагат тяхното включване в образованието и най-вече в заетостта. 

Това ще доведе до засилване на икономическия растеж, създаването на работни места и развитието на нови умения в Европа, така че да се премахнат съществуващите икономически и социални различия.

По време на проекта и след приключването му се очакват следните конкретни резултати от обучението:
⚈ Подобрени и усъвършенствани умения и компетенции за заетост на младите безработни мигранти от второ поколение;
⚈ Повишени възможности за социално интегриране и професионална заетост на младите мигранти от второ поколение;
⚈ Увеличен брой инициативи за междуобщностно и социална интеграция, тъй като проектът ще насърчи разнообразието чрез набиране на участници от различни среди и с малко възможности.
⚈ Повишен капацитет на младежките работници, НПО и други организации, работещи с млади мигранти и оказващи им подкрепа, за развиване на уменията и компетенциите на трудовия пазар;
⚈ Повишено качество на образователните програми и на други подобни инициативи и действия, които се предлагат с цел подобряване и развиване на уменията за заетост на учащите се;
⚈ Капитализиране на потенциала и ползите, които предоставя успешната интеграция на младите мигранти от второ поколение в сферата на заетостта;
⚈ Изпълнение на целите на местната социално-икономическа политика, която акцентира върху значимостта на подпомагането на младите хора, особено на тези с по-малко възможности и изложени на риск от маргинализация, за достъп до висококачествени услуги за консултиране и подкрепа на предприятията;

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive