Работни пакети

WP 1: Управление на проекти

По време на началните етапи на проекта консорциумът подготвя всички подробности, необходими за осигуряване на гладко сътрудничество и ефективно изпълнение. Първият резултат от проекта се отнася до управлението му, което гарантира, че дейностите се планират, оценяват и разпространяват по достъпен и приобщаващ начин. Освен това в него е заложен план за справяне в рискови ситуации, като същевременно се управялват бюджетите и времето. Като последна стъпка се определят дигиталните инструменти за улесняване на дейностите и “зелените практики”, които са включени в проекта.

WP 2: Набор от инструменти за млади мигранти от второ поколение

Основният резултат от “Работен пакет 2” е разработването на Наръчник за млади мигранти от второ поколение, който предоставя полезни ресурси за развитие на техните умения за заетост. По-конкретно, комплектът съдържа пакет от 40 дигитални ресурса, разработени въз основа на концепцията за “микрообучение”: кратки и последователни учебни материали, предоставени в мултимедийни формати с цел насърчаване на смесени методики на обучение. Работният пакет е резултат от предварителното проучване, проведено от партньорите по проекта по време на подготвителната му фаза, в което бяха определени следните ключови умения и компетентности, необходими на пазара на труда: бизнес проницателност, комуникация, работа в екип, водене на преговори и убеждаване, решаване на проблеми, лидерство, организация, постоянство и мотивация, управление на времето, увереност.

WP 3: Виртуална академия

Целта на “Работен пакет 3” е разработването на общоевропейска платформа (виртуална академия EMPLOY ME), която ще предостави удобна за ползване, интерактивна среда за обучение чрез игри, както и решения за социална ангажираност, за да се даде възможност на младите мигранти да влияят и измерват собствените си умения и компетенции за заетост. Включените решения за социална ангажираност също така ще гарантират, че младите мигранти могат да споделят своите резултати и постижения в социалните мрежи. в медиите, което ще повиши интереса на младежката общност. Чрез използването на цифрови игри ще се подпомогне интегрирането на младите мигранти на пазара на труда, като резултатът ще бъде укрепване на ключови компетенции и знания. Виртуалната академия ще осигури и безплатен достъп до инструментариума, като той ще бъде достъпен на английски език и на националните езици на всички партньори.

WP 4: Наръчник за младежки работници

Основният резултат ще бъде разработването на “Наръчник за младежки работници”, който ще включва:
▪️ Подходящи инструкции и насоки за това как той може да бъде прилаган от младежки работници и организации, спомагащи млади мигранти за подобряване на пригодността им за заетост.
▪️ Инструменти, които младежките работници, обучителите в областта на ПОО и организациите могат да използват, за да развиват уменията за заетост на младите мигранти от 2-ро поколение;
▪️ Данните, събрани по време на пилотните дейности, под формата на консолидиран доклад;
▪️ Инструкции и насоки за това как младежките работници и съответните организации могат да използват виртуалната академия EMPLOY ME.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive