Partnerství

Asociacija MINTIES BITES 🇱🇹

Asociace MINTIES BITĖS je mládežnická organizace, jejímž cílem je podporovat mladé lidi v přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě mimo formální vzdělávací systém a v uplatnění na trhu práce. Hlavním cílem sdružení je podporovat mladé lidi při zlepšování jejich dovedností a kompetencí a druhým cílem je zlepšit jejich zaměstnatelnost na místní, národní a evropské úrovni. Za účelem dosažení svých cílů sdružení podporuje, připravuje, vytváří, rozvíjí, vyhodnocuje různé vzdělávací, profesní, zvyšování kvalifikací, neformální vzdělávací programy, metodické materiály, projekty, sítě sociálního partnerství pro odborníky a další společenské skupiny i jednotlivce. Sdružení vytváří, podporuje inovativní a efektivní programy: sociální začleňování; kariérové poradenství; profesní rehabilitace a zaměstnatelnost; rovnost žen a mužů, atd.

Asociación Valencia Inno Hub 🇪🇸

Valencia INNO HUB je neziskové sdružení zapsané v národním rejstříku sdružení. Valencia INNO HUB byl založen s cílem spojit talenty a technologie a za tímto účelem se snažíme podporovat podnikání prostřednictvím všech činností, které podporují vytváření technologického ekosystému a generování znalostí příznivých pro podporu vzniku technologických společností. Ve valencijském INNO HUBu jsme pevně přesvědčeni, že k vytvoření konkurenceschopnější ekonomiky, která vytváří přidanou hodnotu, je nutná změna ekonomického modelu, který poskytne nezbytné nástroje, aby naše společnosti mohly konkurovat na mezinárodních trzích i jinými proměnnými než cenou. Mezinárodní spolupráce je klíčem k zajištění neustálého rozvoje díky výměně osvědčených postupů, zkušeností, úspěšného učení a obchodních modelů nebo školení mezi mladými lidmi, dospělými a podnikateli. Sdružení spolupracuje s mnoha partnery z celé Evropy na rozvoji mezinárodních a místních projektů mezinárodního charakteru. Valencijský INNO HUB získává podporu také od místních organizací, a to jak soukromých, tak veřejných. Jsme velmi hrdí na naši síť partnerů, kterou jsme v průběhu let vybudovali. Díky našemu týmu konzultantů, mentorů, pedagogů a odborníků v oblasti podnikání a dalších oblastí podnikání ji nadále rozvíjíme a pevně věříme v její přínos pro naše partnery.

MUNDUS 🇧🇬

Association Mundus Bulgaria je nezisková organizace založená v roce 2017 v Bulharsku. Máme zkušenosti s prací v oblasti mládeže a dospělých a zaměřujeme se na akce v oblasti podnikání, vzdělávání, sportu a udržitelnosti. Naším hlavním posláním je propagace neformálního vzdělávání a jeho úspěchů a také zaměření na komunity náchylné k sociálnímu vyloučení. Jsme aktivní v oblasti mezinárodních partnerských projektů spolupráce a zároveň vedeme národní konsorcium pro odborné vzdělávání a přípravu. Prostřednictvím mezinárodních projektů a školení usilujeme o zlepšení sociální integrace, usnadnění přechodu mladých lidí na trh práce a podporu celoživotního učení dospělých.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive je soukromá nezisková organizace se sídlem v Řecku, která se specializuje na oblast výzkumu a inovací. Naše činnost je zaměřena na posílení hospodářské a sociální soudržnosti evropských společností, přičemž naším cílem je nalézt řešení nových inovačních výzev, dosáhnout růstu, udržitelnosti a maximalizovat dopad na společnost. Filozofie organizace pro dosažení těchto cílů je založena na metodikách spoluvytváření a přístupu quadruple helix. Cílem zapojení zúčastněných stran z průmyslu, vědy a společnosti je vytvořit vazby mezi podniky, akademickou obcí a občanskými aktéry s cílem rozvíjet kombinaci znalostí, dovedností, nástrojů, hodnot a motivace. Konečným cílem je dosáhnout změny v místních společnostech a uspět na nejvyšší úrovni s principy konceptů sociálních inovací.

Institut pro regionální rozvoj 🇨🇿

Institut pro regionální rozvoj je obecně prospěšná společnost, která byla založena roku 2010 platformou odborníků napříč širokým spektrem oborů, aby napomáhala růstu evropských regionů, mezinárodní spolupráci a vzdělávání. Hlavním cílem Institutu je propojení segmentů institucí veřejné, neziskové, akademické i soukromé sféry pro potřeby konkrétních projektových záměrů především v oblastech zivotního prostředí a ekologie, rozvoje měst, cestovního ruchu, lidských zdrojů, zaměstnanosti, vzdělávání a ve zdravotní a sociální oblasti. Institut pro regionální rozvoj je expertní sítí, která poskytuje široké portfolio odborných a analytických služeb v oblastech, kterými se jednotliví experti zabývají. Mezi tyto oblasti patří zejména vzdělávání, inovace, životní prostředí, práce s mládeží, doprava, zdravotnictví, evropská integrace a evropská regionální politika.

Jobalito RECTECH LTD 🇨🇾

Jobalito je nová inovativní soukromá společnost, kterou vytvořil tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti projektů financovaných z evropských fondů, marketingu, technologií a výzkumu. Cílem společnosti, která sídlí na Kypru, je nabídnout inovativní filozofii zaměstnávání, řízení a podnikání na Kypru tím, že podporuje propojení mezi zúčastněnými stranami na různých úrovních trhu a nabízí jim nástroje potřebné k rozvoji a vyniknutí. Jobalito usiluje o to stát se vzorovou organizací jako sociální inovátor a poskytovatel řešení pro budoucnost, a to působením v oblasti médií a šíření informací, jakož i profesního rozvoje, včetně zaměstnatelnosti.

Connect Your City 🇧🇪

Connect Brussels je nezisková organizace založená podle belgického práva 19. července 2019. Posláním organizace je propojovat a povzbuzovat evropskou mládež k aktivní účasti na každodenním občanském životě prostřednictvím tvůrčích aktivit, aktivismu a dobrovolnictví. Jejím cílem je podněcovat účast mládeže na demokratickém politickém dialogu, posilovat evropskou identitu prostřednictvím aktivit a posilovat evropskou kulturu mládeže, která respektuje rozmanitost, sociální pluralitu a solidaritu. Její vizí je stát se hlavním spojovacím centrem pro evropskou mládež a mládežnická centra v Evropě a působit v samotném srdci Evropy. Konsolidací mladých lidí napříč Evropou si Connect Brussels přeje sjednocenou Evropu, prosazující respekt a rovná práva pro každou kulturu a národ bez jakýchkoli stereotypů.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive