Projektas

Projekto aprašymas

EMPLOY ME partneriai siekia sukurti naują inovatyvią mokymo formą, kuri įgalins bedarbius 2-osios kartos migrantus plėtoti, patobulinti ir pagerinti savo įsidarbinimo įgūdžius ir kompetencijas, taigi, pagerinti ir konkurencingumą darbo rinkoje. Galiausiai tai leis sėkmingai integruoti jaunuosius 2-osios kartos migrantus į vietos visuomenę, sukuriant naudą bendruomenėms ir ekonomikai. 

Daugiausia dėmesio skiriant įsidarbinimo galimybių didinimui, EUROSTAT leidinio „Migrantų integracija, 2017 m. leidimas“ duomenys rodo, kad, nepaisant aukšto išsilavinimo lygio ir aukštesnės kvalifikacijos lygio migrantai dažniau nei vietiniai gyventojai yra bedarbiai. Remiantis tuo pačiu leidiniu, pranešama, kad prie šios situacijos prisideda su migracija susijusios darbo kliūtys, tokios kaip kalbos barjeras ir dėl jo kylantys su bendravimu susiję iššūkiai, užsienio kvalifikacijos ir patirties nepripažinimas bei diskriminacija dėl socialinių ir religinių priežasčių.

Todėl Europos Sąjunga turi rasti veiksmingus sprendimus, siekdama užtikrinti sėkmingą jaunų 2-osios kartos migrantų įtraukimą, o konkrečiau – užimtumą, o tai yra esminis veiksnys siekiant maksimaliai išnaudoti legalios migracijos teikiamas galimybes ir tuo pačiu taip prisidėti prie ES vystymosi.

Poveikis

EMPLOY ME siekia sustiprinti Europos darbotvarkę, skatinančią spręsti migrantų socialinės įtraukties problemą, pasitelkiant veiksmus, siekiant jų įtraukimo į švietimą ir, visų pirma, užimtumą. 

Taip bus skatinamas ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir naujų įgūdžių ugdymas, kad visoje Europoje būtų panaikinta esama ekonominė ir socialinė nelygybė.

Tikimasi, kad projektu EMPLOY ME bus pasiekta reikšmingų rezultatų:
⚈ Pagerinti ir patobulinti jaunų bedarbių antros kartos migrantų įsidarbinimo įgūdžiai ir kompetencijos;
⚈ Didesnės jaunų antros kartos migrantų socialinės įtraukties ir įsidarbinimo galimybės;
⚈ Padidėjęs bendruomenių ir socialinės įtraukties iniciatyvų skaičius, nes projektas skatins įvairovę, įdarbindamas dalyvius iš skirtingų visuomenės sluoksnių ir žmones turinčius mažiau galimybių;
⚈ Pagerinti su jaunimu dirbančių darbuotojų, NVO ir kitų organizacijų, dirbančių su jaunais migrantais ir remiančių juos, gebėjimai tobulinti jų įsidarbinimo įgūdžius ir kompetencijas;
⚈ Pagerinta švietimo programų ir kitų panašių iniciatyvų bei veiklų, siūlomų siekiant tobulinti ir ugdyti besimokančiųjų įsidarbinimo įgūdžius, kokybė;
⚈ Potencialo išnaudojimas ir nauda, kurią teikia sėkminga jaunų 2-osios kartos migrantų integracija į darbo rinką;
⚈ Vietos socialinės ir ekonominės politikos tikslų įgyvendinimas, kuriame pabrėžiama, kaip svarbu remti jaunus žmones, ypač tuos, kuriems gresia atskirtis ir kurie turi mažiau galimybių gauti aukštos kokybės konsultacijas ir paramą.

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti už jas atsakingos. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive