Дигитални канали за мотивиране и приобщаване на младите мигранти от второ поколение към трудовата заетост

За Employ Me

Проектът EMPLOY ME има за цел да разработи нова иновативна форма на учебно съдържание, която да даде възможност на безработните млади мигранти от второ поколение да развият, подобрят и усъвършенстват уменията и компетенциите си за наемане на работа и по този начин да подобрят конкурентоспособността си на пазара на труда.

В крайна сметка това ще доведе до успешна интеграция на младите мигранти от второто поколение в местните общества, което ще допринесе за развитието на местната общност и икономика.

Работни пакети

 • WP1: Управление на проекти

  По време на началните етапи на проекта консорциумът подготвя всички подробности, необходими за осигуряване на гладко сътрудничество и ефективно изпълнение.

 • WP2: Набор от инструменти за млади мигранти от второ поколение

  Основният резултат от "Работен пакет 2" е разработването на Наръчник за млади мигранти от второ поколение, който предоставя полезни ресурси за развитие на техните умения за заетост.

 • WP3: Виртуална академия

  Целта на "Работен пакет 3" е разработването на общоевропейска платформа (виртуална академия EMPLOY ME), която ще предостави удобна за ползване, интерактивна среда за обучение чрез игри, както и решения за социална ангажираност, за да се даде възможност на младите мигранти да влияят и измерват собствените си умения и компетенции за заетост.

 • WP4: Наръчник за младежки работници

  Основният резултат ще бъде разработването на набор от инструменти EMPLOY ME за младежки работници, който ще включва набор от инструменти EMPLOY ME за млади мигранти от второ поколение, инструменти за младежки работници, доказателства и данни, инструкции и насоки.

НАРЪЧНИК С ИНСТРУМЕНТИ

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive