Projekt

Popis projektu

Cílem projektu EMPLOY ME je vytvořit novou inovativní formu vzdělávacího obsahu, která umožní nezaměstnaným mladým migrantům druhé generace rozvíjet, posilovat a zlepšovat své dovednosti a kompetence v oblasti zaměstnatelnosti, a tím zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. V konečném důsledku to povede k úspěšné integraci mladých migrantů 2. generace do místní společnosti, čímž vznikne přínos pro místní komunitu a ekonomiku. 

Zaměříme-li se na otázku posílení zaměstnatelnosti, údaje uvedené v rámci publikace EUROSTAT “Integrace migrantů, edice 2017” ukazují, že navzdory vysoké úrovni vzdělání vykazují migranti vyšší míru nezaměstnanosti a překvalifikovanosti ve srovnání s rodilými obyvateli. Podle téže publikace se uvádí, že překážky specifické pro migraci v práci, jako jsou jazykové a komunikační problémy, nedostatečné uznávání zahraničních pověření a zkušeností a diskriminace ze sociálních a náboženských důvodů mohou přispívat k této situaci.

Evropská unie proto musí najít účinná řešení, aby zajistila úspěšné začlenění mladých migrantů druhé generace do hostitelské společnosti, konkrétně do zaměstnání, což je klíčem k maximalizaci příležitostí, které legální migrace vytváří, a k maximálnímu využití přínosů, které může migrace EU přinést. rozvoj.

Dopad

Projektu EMPLOY ME cílí na posílení evropské agendy na podporu sociálního začleňování migrantů prostřednictvím akcí, které podporují jejich začlenění do vzdělávání a hlavně do zaměstnání. To povede k podpoře hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a rozvoji nových dovedností v Evropě, aby se odstranily stávající hospodářské a sociální rozdíly.

V průběhu projektu a po jeho skončení se očekávají následující konkrétní výsledky a výstupy učení:
⚈ Zlepšené a zdokonalené dovednosti a kompetence mladých nezaměstnaných migrantů druhé generace v oblasti zaměstnatelnosti;
⚈ Lepší příležitosti pro sociální začlenění a zaměstnatelnost mladých migrantů 2. generace;
⚈ Zvýšený počet iniciativ napříč komunitami a sociálního začleňování, protože projekt bude podporovat rozmanitost prostřednictvím náboru účastníků z různých prostředí a s malým počtem příležitostí.
⚈ Zvýšená kapacita pracovníků s mládeží, nevládních organizací a dalších organizací pracujících s mladými migranty a podporujících je v rozvoji jejich dovedností a kompetencí v oblasti zaměstnatelnosti;
⚈ Zvýšení kvality vzdělávacích programů a dalších podobných iniciativ a akcí, které jsou nabízeny s cílem zlepšit a rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti zaměstnatelnosti;
⚈ Využití potenciálu a výhod, které přináší úspěšná integrace mladých migrantů 2. generace do zaměstnání;
⚈ Naplnění cílů místní socioekonomické politiky, která zdůrazňuje význam podpory mladých lidí, zejména těch s omezenými příležitostmi a ohrožených marginalizací, v přístupu ke kvalitnímu poradenství a podpůrným službám v oblasti podnikání;

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive